Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Vásárlási feltételek / ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Premiere Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a libairator.com honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a libairator.com  honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül történik, függetlenül attól, hogy a felhasználás az elektronikus áruházat (a továbbiakban: Webáruház), vagy más tartalmat érint. A Szolgáltató csak az Európai Unió tagállamaiban élőknek vállalja a Honlapon megrendelt szolgáltatások teljesítését, ezért a szolgáltatások teljesítése csak ezen államok területén belül lehetséges.

1.  Általános szabályok, a honlapon folytatott tevékenység

1.1. A Honlap célja a Libairator® sóterápiás készülék értékesítése. A termékeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért a valóságtól eltérhetnek. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

1.2 Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

1.3.  A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

1.4. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

1.5. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

1.6. Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

1.7. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

1.8. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem, iparjogvédelmi oltalom (különösen védjegyoltalom), vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója kizárólag a Szolgáltató. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

1.9.A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rmegjelenítésén, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

1.10. A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

- Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.

- A libairator.com fő- vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.

- A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a libairator.com vagy a Szolgáltató támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.

- A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a libairator.com, illetve a Szolgáltató és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltató egyéb szolgáltatásairól.

- A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

- A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

1.11. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a libairator.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

1.12. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

1.13. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között felhasználhatja.

2.  A Felek közötti szerződés létrejötte

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a libairator.com honlapon, és/vagy a Webáruházon keresztül történik. A Webáruház a Libairator® sóterápiás készüléket és kiegészítőit, valamint rokon termékeket forgalmaz. A megrendelés a Honlapon keresztül online, valamint telefonon és személyesen is lehetséges.

2.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3. A Webáruház szolgáltatásainak igénybevétele a számlázási és szállítási cím, valamint az e-mail cím és telefonszám megadásához kötött. Ezzel együtt a Felhasználók elfogadják a jelen ÁSZF-t és a kapcsolódó Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot.

2.4. A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, a teljesítés megkezdése előtt szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség, lehetőleg előzetes telefonos egyeztetés után.

2.5. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés (egyedi szerződés, megrendelés) nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az kizárólag elektronikus úton kerül rögzítésre és tárolásra. A szerződéseket kinyomtatott írásos formában a Szolgáltató nem tárolja. A szerződéskötésre vonatkozó elektronikus adat-állományokat a Szolgáltató azok létrejöttét, illetőleg a szerződés teljesítését követő 5 évig őrzi.

2.6. Felhasználónak megrendelői kosara összeállítása során bármikor lehetősége van megrendelésének ellenőrzésére, módosítására és törlésére. A szerződéskötés lehetséges nyelvei: magyar. Alkalmazandó jog a magyar jog. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódexnek.

2.7. A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Premiere Kft.
Szolgáltató székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 10-11.
Elérhetőség: mail@premiere.hu
Ügyfélszolgálat: +36(70)4311454
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: ​11708001-22239613
Cégjegyzékszám: 01-09-075296
Adószám: 10519372-2-42
EU adószám: HU10519372

2.8. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az ÁSZF integráns részét képező Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezik, amely a Honlap valamennyi felületének alján elérhető

3.  Megrendelés

3.1.  A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál a Felhasználó számára kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékeli.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett, magyar forintban (Ft, HUF), euróban (€, EUR), USA dollárban (USD) vagy angol fontban (£, GBP) feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.5. A Webáruházban a Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre ajánlattételi felhívást tesz közzé. Felhasználó a termék megrendelésével ajánlatot tesz, amit a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával fogad el. A megrendeléseket a Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti.

3.6. Megrendelés feladására a Webáruházban a vásárlói kosár („Kosár”) használatával van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott termékeket a termék részletes adatait ismertető oldalon, a választott termék melletti mennyiség megadásával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a mennyiség megváltoztatásával van lehetőség, iiletve a “Tovább válogatok” használatával bármikor visszaléphet a vásárló a Termékek felületre, ahol megadható újabb termékek kívánt mennyisége. E két módon a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Felhasználó a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” linkre kattintást követően, a Rendelés összesítése felületen ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait. Ekkor ki tudja választani, hogy regisztrálja adatait vagy adatait regisztráció nélkül megadva vásárol, illetve a korábban regisztrált adatait vagy közösségi profilját használva belép, ezzel azonosítva magát. Beállíthatja, ill. módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a szállítás módját, ellenőrizheti a szállítás költségét és várható határidejét, és kiválaszthatja a fizetés módját. A „Módosítás” linkekre kattintva a Felhasználó igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladása, az ajánlat elküldése a “Megrendelés összesítése” oldalon található „MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE” linkre kattintással történik meg. Online fizetési mód választása esetén a rendszer a Felhasználót a megfelelő fizetőoldalra irányítja.

Szállítási módok:

 • házhozszállítás (futárszolgálattal)

 • csomagponton történő személyes átvétel

 • személyes átvétel az Ügyfélszolgálaton (előzetes egyeztetés szükséges)

Fizetési módok:

 • Online bankkártyás fizetés –  a Webáruház részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. A Felhasználó bankkártya adatai a Webáruházhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor a Felhasználó átirányításra kerül a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webáruház oldalán. Az internetes áruház a Felhasználó kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

  A Webáruházban a Felhasználó az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

  MasterCard
  Maestro
  Visa
  Visa Electron
  American Express

 • banki átutalás - (a megrendelés leadásakor a Felhasználó e-mailben kap értesítést, hogy rendelése "függő állapot"-ba került; amint megérkezik a bankszámlára az átutalt összeg, a rendelés aktív lesz, és e-mailben minden további információt megkap a Felhasználó)

 • utánvét - (készpénzes fizetés házhozszállítás esetén, a küldemény átvételekor a futárszolgálat munkatársának)

 • paypal fizetés - (bankkártyás, illetve PayPal számlás online fizetési mód a biztonságos PayPal rendszeren keresztül)

 • fizetés egy a Felhasználó által kiválasztott csomagponton - átvételi helyen (a megérkezett bontatlan, sértetlen csomag ellenértékét a Felhasználó készpénzben vagy bankkártyával tudja kifizetni. A bankkártyás fizetési lehetőségről az adott átvételi ponton előre kell tájékozódni.)

 • bankkártya vagy készpénz - az Ügyfélszolgálaton

 

3.7. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követő 48 órán belül köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely azonban nem minősül a Felhasználó ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató e-mail-ben felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, tájékoztatja a visszaigazolás hiányának okáról (pl. ideiglenes készlet hiány, technikai probléma, hibás ár). A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A mennyiben a Szolgáltató által küldött tájékoztatás alapján Felhasználó eláll a vásárlástól, írásban közölt kérésére a Szolgáltató köteles az előzetesen átutalt vételár és szállítási költség összegét öt (5) munkanapon belül visszautalni a Felhasználó részére.

3.8. A termék megvásárlásakor elektronikus számla kerül kibocsátásra, melyet Szolgáltató Felhasználó részére a visszaigazoló e-mail-t követően egy másik e-mail-ben, utánvét esetén az utánvét bruttó összegének beérkezésekor küld meg, míg személyes átvételkori fizetés esetén átvételkor ad át.

3.9.  A Webáruház rendszere minden egyes véglegesített megrendelést külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos Felhasználónak, azonos címre leadott megrendelései is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Amennyiben a Felhasználó már leadta rendelését, de a csomagot újabb termékkel bővíteni szeretné, úgy a Felhasználó az ügyfélszolgálatnak írt levélben kérheti a megrendelések összevonását. Erre a Szolgáltató csak abban az esetben köteles, ha a megrendelés(ek) státusza ezt lehetővé teszi, és a megrendelés módosításának igénye a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett.

4.  Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A megrendelések kiszállításának díját a Felhasználó viseli oly módon, ahogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

4.2. A Honlapon közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen (szállítási cím) teljesíti.

4.4. A szállítási címre történő szállítás esetén Szolgáltató a WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.

4.5. A csomagok kiszállítása munkanapokon történik 8:00-17:00 óra közötti időszakban. Amennyiben a Felhasználó ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi (vagy más elérhető) szállítási címet megadni. A telefonos kapcsolat felvételi lehetőség nagymértékben segíti a futár tájékozódását.

4.6. Amennyiben a vásárlás nem utánvétes vagy személyes átvételkori fizetéssel történik, a rendelés és a szállítás értéke előre kiegyenlítésére kerül. Ezért ebben az esetben a  futár számára sem vételárat, sem szállítási költséget nem kell fizetni.

4.7. A csomagot a Felhasználó az átvétel során, a kézbesítő futár jelenlétében külsőleg köteles megvizsgálni, a csomagon észlelt esetleges sérüléseket jegyzőkönyv felvétele mellett rögzíteni. A Felhasználó a jegyzőkönyv felvétele után eldöntheti, hogy visszaküldi-e a külsőleg sérült csomagot, vagy átveszi, mely körülményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A csomagot csak az átvétel - utánvétes rendelés esetén az utánvét díjának kifizetése - után bonthatja ki, az átvett csomagot a futár minden esetben a szállítási címen hagyja, és nem szállítja vissza. Ha a serülten átvett csomagban lévő termék megsérült, a sérülést jegyzőkönyveztetni kell a futárral. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

4.8. A Használati útmutatót és a Jótállási jegyet a csomag tartalmazza.

4.9. Többszöri sikertelen kiszállítási kísérlet esetén a csomag automatikusan visszaszállításra kerül a Szolgáltató raktárába.

4.10. Amennyiben a Felhasználó a csomag átvételét megtagadja, akkor többszöri kiszállítási kísérletre nem kerül sor, a csomag automatikusan visszaszállításra kerül a Szolgáltató raktárába. A sikertelen kiszállítás teljes költsége a Felhasználót terheli, beleértve a kiszállítás és a Szolgáltató raktárába visszaszállítás díját is.

4.11. Sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató a megadott e-mail címen megkeresi a Felhasználót a további teendők egyeztetése céljából.

4.12. A termék újbóli kiszállítása a felmerülő újbóli kiszállítási díjak előre átutalása esetén lehetséges. Amennyiben a Felhasználó nem kér újbóli kiszállítást, vagy harminc (30) naptári napon belül nem elérhető, az általa előre átutalt összeg (a termék árának és a kiszállítás díjának összege) felmerült kiszállítási költségekkel csökkentett részét a Szolgáltató visszautalja a Felhasználó részére.

4.13. A termékek személyes átvételére Szolgáltató székhelyén is van lehetőség.

4.14. Kiszállítás belföldre és az EU tagországaiba történik. A szállítási díjat a rendelés értéke és célországa határozza meg. A szállítási időkről a Felhasználó a mindenkori rendelési folyamat során kap tájékoztatást. A jellemző szállítási díjakat az alábbi oldal tartalmazza: Szállítási információk.

4.15. A Felhasználónak minden szállítási mód esetében lehetősége van a módra jellemző fizetés beállítására. A Felhasználó az online fizetési folyamat elindításával a kiválasztott rendszer saját fizetési felületére jutva fizetheti ki megrendelésének ellenértékét. Bankkártya adatait a Szolgáltató számára nem adja meg, az adatokat csupán a fizetési szolgáltató biztonságos rendszere kezeli. Az utánvétet választó Felhasználó a termék vételárárát és a szállítás költségét a kiszállítás helyszínén, készpénzben fizeti ki. A személyes átvételt választó Felhasználó a termék vételárárát előre (online vagy banki átutatással) vagy átvételkor fizeti ki (készpénzben vagy bankkártyával).

5.  Elállás

5.1. A Felhasználó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014.(II.26) Korm. rendelet rendelkezik. A Felhasználó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított 14 nap elteltéig; ha eddig az időpontig nem kapott a Szolgáltató adatairól, a termék és a szolgáltatás jellemzőiről, valamint az elállás jogáról szóló tájékoztatást, akkor ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. A Felhasználó elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Felhasználó az elállással érintett terméket utánvéttel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvétes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Felhasználótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a Felhasználó részére.

Elállás esetén a Szolgáltató a Felhasználónak  visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését. A visszafizetés lehetőség szerint banki átutalással történik. Amennyiben a rendelést nem banki utalással fizette, a Vevő banki adatai szükségesek a visszatérítéshez.

5.2. Az e pontban foglaltak kizárólag azokra a Felhasználókra vonatkoznak, akik önálló foglalkozásukon és gazdasági tevékenységi körükön kívül eső célok érdekében eljáró olyan természetes személynek minősülnek, akik árut vesznek, rendelnek, kapnak, használnak, igénybe vesznek, vagy akik az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjei („Fogyasztók”).

6.  Szavatosság, jótállás

6.1. A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

6.2.  Hibás teljesítés esetén a Felhasználó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Ha a Felhasználó sem kijavítást, sem kicserélést nem kérhet, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előzőekben leírt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6.3.  A Felhasználó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.

6.4. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a Szolgáltatót terhelik.

Fogyasztói szerződésnek nem minősülő megrendelés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, fogyasztói szerződés esetében azonban az elévülés időtartama két év.

6.5. A Szolgáltatót tartós fogyasztási cikknek minősülő, a libairator.com webáruházban forgalmazott Libairator® sóterápiás készülékre vonatkozóan a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Felhasználó részére történő átadásával kezdődik. A Libairator®-ra a kötelező jótállás időtartama egy (1) év. A nem tartós fogyasztási cikkek szavatossága fél év.

6.6. A Felhasználó kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott, kitöltött jótállási jegy vagy a kifizetés igazolására kiállított, a készülék gyári számát is tartalmazó számla bemutatása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Felhasználónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. 

6.7. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a hiba jellegétől függően, illetve Felhasználó választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását.

6.8.Termék meghibásodása esetén a Felhasználó a 6.9 pontban megjelölt elérhetőségeken kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről.

6.9. A termékek garanciális szervizpontra történő eljuttatásának költsége a Felhasználót terheli. Jogos garanciális igény esetén Szolgáltató a Felhasználó költségeit megtéríti, azonban csak a legalacsonyabb költségű szállítási mód költségének erejéig. A meghibásodott készüléket a Webáruház ügyfélszolgálatára kell visszajuttatni:

Premiere Kft.
1084 Budapest Mátyás tér 10-11.
E-mail: service.hu@libairator.com
Tel: +36(70)4311454

A Szolgáltató utánvéttel küldött csomagokat nem vesz át, azokat a Szolgáltató minden esetben visszairányítja a feladónak!

6.10. Ha a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti jótállás keretében a csereigényét, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

6.11. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás a Felhasználó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

7.  Felelősség

7.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

7.2. A Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a Webáruházban / Honlapon történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7.3. A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. termékértékelések leírása) minden Felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház nem moderált automatikusan, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, illetve az bármely más módon a Szolgáltató tudomására jut, úgy a Szolgáltató jogosult bármely tartalom, illetve azok részének ideiglenes vagy végleges, indokolás nélküli eltávolítására. Ismétlődő vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az Szolgáltató jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából.

7.4. Termékértékelés írása esetén a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa beküldött termékértékelést a Webáruház a megkérdezése nélkül közzéteheti, illetve törölheti. A termékértékelés beküldésével a Felhasználó a felhasználói neve termékértékeléshez kapcsolt megjelenéséhez hozzájárul.

8.  Hírlevél

8.1. A Webáruház a Felhasználó kérésére az általa a regisztráció során megadott e-mail címére friss információkkal e-mailben tájékoztatást nyújt.

8.2. A hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja, ahhoz, hogy az általa megadott e-mail elérhetőségére a Webáruház termékeire vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre, továbbá hogy a Webáruház a megadott e-mail címét a hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A hírlevél szolgáltatás igénybevételét, így a tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó és felhasználó személyes adatainak ezen célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását a Felhasználó bármikor leiratkozás útján jogosult visszavonni.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Premiere Kft.
1084 Budapest, Mátyás tér 10-11.
Elérhetőség: info.hu@libairator.com

Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 8 (nyolc) munkanap.

9.2. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését vélelmezi / észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Panasztétel a kereskedelmi hatóságnál. Amennyiben Felhasználó a kereskedelemre vonatkozó szabályok megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye szerint illetékes kereskedelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a felügyeleti eljárás lefolytatásáról (Budapest VIII. kerület jegyzője, Telefon: 459-2268, Fax: 313-6696, E-mail: jegyzo@jozsefvaros.hu, 1082 Budapest, Baross u. 63-67., I. emelet, 116.).

- Békéltető testület. A termékek minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 

- Bírósági eljárás. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. Kizárólagosan illetékes hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság.

10. Záró rendelkezések

10.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

10.2. Amennyiben az Általános Vásárlási Feltételek valamely pontja jogilag hatástalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatástalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

 

Budapest, 2018. július 14.